Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Daan Haarzaken, te lezen op de site www.daanenmaan.nl,

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/overeenkomsten en opdrachten/diensten van Daan Haarzaken, hierna te noemen als Daan&Maan. De algemene voorwaarden worden meegezonden bij iedere offerte en zijn te vinden op www.daanenmaan.nl
1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.
1.3. De gedrag/ beroepsregels van Daan&Maan maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij dient de daaruit voortvloeiende verplichtingen te zullen respecteren.

Artikel 2. OFFERTE
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Daan&Maan desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, maten, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Daan&Maan niet;
2.3. De offerte omvat een omschrijving van de te leveren diensten zodat het te leveren haarwerk goed gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken;
2.4. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan dient deze slechts als zonder dat het haarwerk daaraan exact behoeft te voldoen, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het haarwerk daarmee zal overeenstemmen;
2.5. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Daan&Maan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Daan&Maan ervan uit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2.6. Van de wederpartij wordt verwacht medische gegevens naar waarheid mede te delen. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Daan&Maan de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor het betreffende haarwerk. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Daan&Maan en deze algemene voorwaarden;
3.2. Daan&Maan heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting. Daan&Maan verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis); 3.3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Daan&Maan bevestigd worden. De overeengekomen leverdatum komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Daan&Maan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk en mits op nadrukkelijk verzoek, zal Daan&Maan de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Daan&Maan het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;
4.3. Daan&Maan is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Daan&Maan zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daan&Maan is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Daan&Maan namens wederpartij zijn ingeschakeld;
4.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daan&Maan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Daan&Maan worden verstrekt; 4.5. Het transport van het haarwerk is geheel voor rekening en risico van de wederpartij;

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID/ GEHEIMHOUDING
5.1. Behoudens wettelijk voorschrift is Daan&Maan verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van Daan&Maan, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze, enzovoort;
5.2. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben; 5.3. Daan&Maan zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Daan&Maan tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Daan&Maan daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;
5.4. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Daan&Maan en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING
6.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Daan&Maan dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
6.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Daan&Maan kan worden toegerekend; – wederpartij jegens Daan&Maan tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij Daan&Maan niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 7. PRIJZEN/ BORG
7.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Daan&Maan in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
7.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Daan&Maan gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
7.3. Daan&Maan brengt bij de klant een aanbetaling in rekening van 40% bij de opdracht van een maatwerk. Deze 40% van het totale aankoopbedrag wordt tevens voldaan op de dag dat de opdracht schriftelijk wordt bevestigd. De aanbetaling wordt teruggestort/verrekend na eventuele betaalde verzekeringsgelden.

Artikel 8. BETALING
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit gemaakte afspraken op de factuur, bijvoorbeeld direct voldoen van de openstaande kosten bij aflevering;
8.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
8.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
8.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Daan&Maan alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
8.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 9. ANNULERING
9.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Daan&Maan ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Daan&Maan ten gevolge van de annulering geleden schade.
9.2. In geval van annulering door wederpartij van een speciale bestelling is de wederpartij 50 % van de hoofdsom verschuldigd, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door ten Daan&Maan gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 10. RECLAMES
10.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering van haarwerk te worden gemeld aan Daan&Maan. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Daan&Maan zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Daan&Maan in staat is adequaat te reageren;
10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Daan&Maan te hare keuze respectievelijk een nieuw haarwerk aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;
10.3. Ruilen van producten is alleen toegestaan indien deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Daan&Maan. Reeds gebruikte producten kunnen niet worden geruild;
10.4. Reclame is niet mogelijk indien: – de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie; – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Daan&Maan; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Daan&Maan (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
10.6. Daan&Maan garandeert dat alle door Daan&Maan geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Daan&Maan garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
10.7. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Daan&Maan in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van het door haar geleverde haarwerk gedurende zes maanden na levering op Europees haar en drie maanden op Indian en synthetisch haar, mits de onderhoudsinstructies zijn nageleefd. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst drie maanden.

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1. Daan&Maan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Daan&Maan ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
11.2. Voorts is Daan&Maan bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Daan&Maan op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Daan&Maan de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.4. Daan&Maan behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG
12.1. Het haarwerk wordt voor de levering door Daan&Maan gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht het haarwerk te laten keuren door derden;
12.2. Het risico van verlies of beschadiging van haarwerk gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
12.3. Bij aflevering dient het haarwerk direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Daan&Maan in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Daan&Maan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Daan&Maan is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
13.2. Daan&Maan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Daan&Maan of leidinggevende ondergeschikten;
13.3. Indien Daan&Maan aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;
13.4. Indien Daan&Maan aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);
13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Daan&Maan aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Daan&Maan toegerekend kunnen worden; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
13.6. Daan&Maan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
13.7. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een cosmeticaproduct, is de daaruit voor Daan&Maan voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
13.8. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Daan&Maan, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
13.9. Wederpartij is bekend met de op de goederen aangebrachte waarschuwingen aan de consument. Daan&Maan is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die wederpartij en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik en/of consumptie van de goederen.

Artikel 14. OVERMACHT
14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Daan&Maan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Daan&Maan niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Daan&Maan worden daaronder begrepen; 14.3. Daan&Maan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Daan&Maan haar verplichtingen had moeten nakomen;
14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
14.5. Voor zover Daan&Maan ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Daan&Maan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
16.1. De vestigingsplaats van Daan&Maan is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Daan&Maan moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Daan&Maan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Daan&Maan gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede;
17.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.